Home » Nieuws » Nieuw onderzoek: droogte treft binnenland harder dan kust
Droogte binnenland kust

Nieuw onderzoek: droogte treft binnenland harder dan kust

Door de klimaatverandering, krijgt Nederland steeds vaker met hete en droge zomers te maken. Ondanks de kleine omvang van ons land, treedt dit fenomeen echter niet even sterk in elke regio op. Uit onderzoek van het KNMI en de Universiteit Utrecht blijkt namelijk dat het in het binnenland een stuk droger is dan aan de kust. Hoe zit dat precies?

KNMI en Universiteit Utrecht

Voor deze studie keken onderzoekers van het KNMI en de Universiteit Utrecht onder meer naar de droge zomer van 2018. Daarnaast onderzochten ze ook de veranderingen in droogte op de lange termijn. Hierbij keken de onderzoekers naar het verschil tussen een 50 kilometer brede kuststrook en de rest van Nederland. Hieruit bleek dat de droogteperioden vaker en harder optreden in het binnenland.

Temperatuur blijft gelijk, zonnestraling neemt toe

De voornaamste reden hiervoor is het verschil in neerslag. Aan de kust neemt de zomerneerslag namelijk toe, terwijl deze in het binnenland min of meer gelijk blijft. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol. Hoewel de temperatuurstijging in het hele land namelijk ongeveer gelijk is, stijgt de zonnestraling in het binnenland iets sterker. Dit heeft ook invloed op de potentiële verdamping. Hiermee wordt de verdamping van planten die voldoende water ter beschikking hebben bedoeld. Deze verdamping wordt grotendeels bepaald door de temperatuur en zonnestraling. Aangezien laatstgenoemde sterker optreedt in het binnenland, neemt de potentiële verdamping daar ook sterker toe.

Droogte in binnenland sterker dan aan de kust

Als gevolg van deze ontwikkelingen, verschilt de droogte tussen de kuststrook en het binnenland. Een neerslagtekort of uitdroging van de bodem, hangt namelijk samen met een lage neerslag en/of hoge verdamping. Aangezien beide trends sterk optreden in het binnenland, is het watertekort daar ook groter. Daar komt nog bij dat het binnenland voor zijn water grotendeels afhankelijk is van neerslag, terwijl men aan de kust een groot deel van het water uit de rivieren haalt.

Klimaatverandering

Onderzoekers van het KNMI en de Universiteit Utrecht analyseerden deze trends vervolgens met behulp van klimaatmodellen. Hieruit bleek dat de temperatuurstijging en toenemende verdamping in het binnenland mede door klimaatverandering veroorzaakt worden. Dit hangt voor een groot deel samen met de uitstoot van broeikasgassen. Hierbij was de precieze toename van de droogte lastig te bepalen, omdat klimaatmodellen de opwarming van Nederland vaak onderschatten. Voor de kustregio kon dezelfde trend echter niet waar worden genomen. Daarom kunnen we nog niet concluderen dat het aan de kust ook droger wordt door de klimaatverandering.